REGULAMIN

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego Fit Pack. Działalność gospodarczą prowadzona jest pod nazwą Poradnia Żywieniowa “DobraKcal” Edyta Leszkiewicz, ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna,  wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 534-156-33-27, REGON: 016407090

1.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

2 DEFINICJE

2.1. Usługi:

Przygotowanie i dostarczanie przez firmę Fit Pack posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2.2. Klient:

Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 

3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Catering dietetyczny Fit Pack w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub pracy zestawów cateringowych składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik, a wszystko razem spakowane jest w torbę papierową.

3.2. Posiłki pakowane są w czarne pojemniki szwedzkiej firmy Duni, które spełniają najwyższe standardy higieny, posiadają atesty jakości i bezpieczeństwa oraz są przyjazne dla środowiska, ponieważ zawierają dodatki minerałów. Do zgrzewu wykorzystywana jest maszyny zgrzewająca firmy DUNI, a opakowania gwarantują najwyższy komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo podczas transportu i odgrzewania naszych potraw. Materiał, z którego są wykonane nie wchodzi w reakcję z jedzeniem, co jest bardzo ważne dla dań cateringowych, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem można usunąć folię ochronną.

3.3. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit Pack („Cennik”), dostępnym pod adresem www.fitpack.pl

 

4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

4.2. Zamówienie następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie www.fitpack.pl do godz. 12:00 poprzedzającej dzień dostawy będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia firma Fit Pack skontaktuje się z klientem e-mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

4.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty lub odebraniu potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy biuro@fitpack.pl.

4.4. Biuro firmy Fit Pack przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 88-12-12-999.

4.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania firmy Fit Pack o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.

4.6. Firma Fit Pack nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 4.5.

4.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym.

 

5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1. Firma Fit Pack udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBank: 09 1140 2004 0000 3902 7842 1091

lub

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

 

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2. W przypadku braku płatności za zamówiony zestaw cateringowy firma Fit Pack nie zrealizuje zamówienia.

5.3. Na życzenie Klienta firma Fit Pack wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@fitpack.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dostarczona wraz z zamówionym zestawem cateringowym.

5.4. W związku z prowadzeniem sprzedaży internetowej za pomocą przelewu jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej, co wynika z poniższej podstawy prawnej. Dokonując sprzedaży usług dla osób prywatnych podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

 

6 DOSTAWA

6.1. Dostawy zestawów realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 24:00-9:00. Zestaw na sobotę i niedzielę dowożony jest razem z zestawem piątkowym.

6.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

6.3. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna i na jej terenie firma Fit Pack obsługuje klientów.

6.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 16:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 88-12-12-999 lub e-mailowo na adres biuro@fitpack.pl

6.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 16:00 w czwartek.

6.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.

6.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

6.8. Firma Fit Pack nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

6.9. Firma Fit Pack, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta firma Fit Pack zobowiązuje się do przedłużenia cateringu o 1 dzień.

 

7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

7.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmy Fit Pack najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmę Fit Pack dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

7.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, firma Fit Pack rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

7.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu.

7.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@fitack.pl lub telefonicznie na 88-12-12-999 nie później niż dzień roboczy przed dostawą.

 

8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

8.1. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@fitpack.pl

8.2. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

8.3. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji firma Fit Pack poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

8.4. W razie stwierdzenia przez firmę Fit Pack , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma Fit Pack poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przedstawiając stosowne uzasadnienie.

8.5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) firmy Fit Pack , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, firmie Fit Pack należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy Fit Pack.

 

9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Poradnia Żywieniowa “DobraKcal” Edyta Leszkiewicz, ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem firmy Fit Pack. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

9.2. Serwis fitpack.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.